TANJA PETROVIĆ

(1974, Jagodina, Srbija) je lingvistkinja i antropološkinja. Diplomirala je i magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2005. godine je doktorirala na Fakultetu za postdiplomske studije ISH u Ljubljani. Danas je istraživač na ZRC SAZU u Ljubljani i docentkinja na Univerzitetu u Novoj Gorici. Bavi se jezičkim, kulturnim i društvenim pojavama i praksama i ulogom jezika u oblikovanju identiteta, sećanja i ideologije. Autorica je monografija Zdravica kod balkanskih Slovena (2006), Ne tu ne tam: Srbi v Beli Krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika (2006, prevod na srpski 2009) i Dolga pot domov: Reprezentacija Zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu (2009), kao i brojnih članaka i poglavlja o jezičkim i kulturnim identitetima i procesima na prostorima bivše Jugoslavije.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.