NENAD VUJADINOVIĆ

rođen je 1964. godine u Kotoru. Osnovnu školu je završio u Bijeloj, a gimnaziju u Podgorici. Studirao je na Filološkom fakultetu u Skoplju i diplomirao 1988. godine na Grupi za južnoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Postdiplomske studije (lingvistički smjer) završio je u Beogradu, gdje je 1998. odbranio magistarski rad iz oblasti dijalektologije [monografija: Говор Каменара, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Студије српске и словенске, Монографије, Серија IV, бр. 4 (2002), Београд, 2007]; a 2008. godine, na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju, odbranio je i doktorsku tezu urađenu na osnovu multidisciplinarne teme iz oblasti sociolingvistike i teorije i prakse oglašavanja [monografija: Primjena iskustava iz oblasti oglašavanja u rješavanju sociolingvisičkih pitanja (Примена на искуствата од областа на огласувањето во решавање на социолингвистички прашања, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2010)]. Od 1991. radi na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju, na Katedri za makedonski jezik i južnoslovenske jezike (u zvanju mlađeg asistenta, zatim asistenta, docenta i vanrednog profesora) na predmetima iz oblasti nauke o jeziku, te na predmetima: Komunikacija i reklama i Kreativnost u oblasti oglašavanja. U ovom trenutku drži nastavu na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici na predmetima: Mediji, oglašavanje i umjetnost; Mediji i kultura govora; Poslovna komunikologija i marketing; Uvod u kreativno pisanje; Kreativno pisanje u oglašavanju; Komunikacija i reklama; Mediji, jezik i stil.Dugi niz godina N. Vujadinović bavi se i praktičnim radom u oblasti oglašavanja kao kreator komunikacionih strategija i kreativni direktor. Uradio je veći broj lokalnih i internacionalnih kampanja za više različitih klijenata (Unilever, Citroen, Fiat, KIA Motors, Daihatsu, Emsal, Gorenje, Kolinska, Societe Generale Group, QBE Makedonija, IK Banka, Ceramica Nova, Pelisterka, Gudalat, Makedonske telekomunikacije, Žito Vardar, Žito Luks, Bitolska mlekara, USAID, American College itd.), sarađujući s nekoliko reklamnih kompanija u regionu, ali i kao samostalni ekspert u oblasti komunikacija. Od maja 2013. do januara 2015. godine radio je kao stručni konsultant državne Agencije za promociju turizma u Republici Makedoniji za potrebe zaokruživanja procesa tzv. „brendiranja države“ („state branding“); početkom 2014. godine, u funkciji vođe projekta, fundirao je i rad Info centra Evropske unije u Crnoj Gori, a zatim je nastavio saradnju s ovom institucijom u okvirima međunarodnog konzorcijuma koji čine kompanije iz Italije, Makedonije i Crne Gore.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.