KATICA ĆULAVKOVA

(1951) Pesnik i teoretičar književnosti. Profesor na Filološkom fakultetu „ Blaže Koneski“ u Skoplju, na katedri za Opštu i komprativnu književnost za predmet teorija književnosti i književna hermeneutika. Član je Makedonske akadmije nauka i umetnosti. Predsednik je Komiteta za prevod i jezička prava Međunarodnog PEN-a. Počasni je predsednik makedonskog PEN centra. Osnivač je višejezične edicije Diversity (www.diversity.org.mk) Međunarodnog PEN-a i komparativnog e-časopisa Mirage. Bavi se umetničkom fotografijom. Rukovodi Evropskim naučno-itraživačkim projektom Interpretacije iz oblasti poetike i hermeneutike (u okviru MANU). Objavila je desetak knjiga među kojima - knjige poezije: Blagovesti,1975; Akt, 1978; Naš suglasnik, 1981; Novi znoj, 1984; Nevralgični mesta/Neuralgična mesta, na makedonskom i srpskohrvatskom, 1986;
Žedjanja, prestupne pesme, 1989; Domino, 1993, Time Difference, 1998; Via lasciva, Saint-Nazaire, 1998; Međusvet, 2000.( prevod na bugarski, 2004); Slepi ugao, 2004; Dorinte, Poezii eretice, EAI Orient-Occident, Bucuresti, 2003; poetska drama, Izgon zla, 1997.
(objavljena na francuskom – Expulsion du Mal, Edition des Forges, 2003). Kratke pesničke priče: Drugo vreme (1989), Autopsia (na engleskom, 2006); kao i knjige iz oblasti poetike, esejistike i hermenautike: Figurativni govor i makedonska poezija (1984), Pristup i odstup (1987), Odlike lirike (1989), Čežnja za sistemom (1992), Pohod i ishod (1996), Sveske (1997), Teorija književnost i- uvod (1999) ( Theory of Literature, 2004), Mala književna teorija (2001), Poetika lirike (Beograd, 2001), Hermenautika idetiteta (2006). Priredila je veći broj izdanja među kojima i: Crne ovce, antologija priča (1996), Feminističke strategije (1998), Makedonski esej (2000), Teorija intertekstualnosti (2003), Hermeneutika i poetika (2003), Dijalog interpretacija (2005), Balkanska slika sveta (2006), Nasilje i umetnost (2007), kao i izbore makedonske priče: Tajna odaja, makedonska priča XX veka (2000), Maketa ( Beograd, 2001), Caesarean Cut (2001). Prevela je sa francuskog i knjige Safe Fati (Prva i poslednja), Paskala Kivara (Terasa u Rimu) i Aline Apostolske (Turmant), kao i više pojedinačnih teorijsko-hermeneutičkih tekstova. Autor je i nekoliko elektronskih izdanja

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.