TATJANA ROSIĆ

(Beograd, 1962), vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu i spoljni naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Predavačica i saradnica Centra za rodne studije u Beogradu. Gostujuća profesorka na doktorskim studijama Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Aktivna književna kritičarka kad joj mediji za to pruže priliku. Područja interesovanja: studije medija, kulture i roda sa fokusom na teoriju maskuliniteta, studije književnosti i studije kulturne politike. Autorka knjiga Mit o savršenoj biografiji: Danilo Kiš i figura pisca u srpskoj kulturi (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008) i Proizvoljnost dnevnika: romantičarski dnevnik u srpskoj književnosti (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1994). Takođe urednica međunarodnog zbornika Teorije i politike roda, rodni identiteti u književnostima i kulturama Balkana i jugoistočne Evrope (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008) i antologijskog izbora iz savremene srpske proze Bizarni raskazi, objavljenom na makedonskom jeziku (Magor, Skoplje, 2002).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.