Riccardo Nicolosi

ISPRAVKA

Sarajevske Sveske br. 29/30

U vezi s replikom „Službeno izjašnjenje“ prof. dr. Dževada Karahasana na moj članak „Dijaloška tolerancija? Konstrukcija bosanskog kulturalnog identiteta i uloga islama“, objavljen u posljednjem broju Sarajevskih svezaka (27/28), htio bih dati sljedeće objašnjenje: ja sam isključivi autor članka, Davor Beganović je veoma točno preveo moj na njemačkom napisani tekst. Nitko mi nije, ni direktno ni indirektno, dao nalog da ga napišem. Članak je nastao u ljeto 2009. u okviru istraživačkog projekta „Slavia islamica“ na Univerzitetu Konstanz: stoga se u njemu fokusiram na ulogu islama i ne spominjem slične oblike konstrukcije identiteta hrvatskoga ili srpskoga porijekla.

Znanstvena rekonstrukcija ambivalentnoga diskurza o bosanskome identitetu koju sam preduzeo u svojemu članku nema ništa s „ideološkom egzekucijom“: razmatranje određenih predstavnika toga diskurza proizlazi tek iz činjenice da se radi o veoma različitim misliocima koji koriste različite argumente, no kod kojih se unatoč tome – smatram – može razaznati slična bazična struktura u modeliranju bosanske kulture. Upravo naglašavanje različitog metodološkog pristupa autora koje sam istraživao omogućuje pojavljivanje takve argumentacije kao konstante bošnjačkog identitarnog diskurza.

O mojim se tezama može – kao i o svakome znanstvenom tekstu – sigurno diskutirati. Budući da prof. dr. Dževad Karahasan – prije svega iz razloga akademske hijerarhije – to eksplicitno odbija, suzdržavam se od odgovora koji bi se odnosio na sadržaj. No, nešto bih ipak želio ispraviti: nisam „potencijalni asistent“. Nakon promocije na Univerzitetu Hamburg (2002) i brojnih istraživačkih boravaka na raznim sveučilištima, između ostalih i na University of Berkeley, California, godine 2008. sam na Univerzitetu Konstanz habilitiran u predmetima opća i slavistička znanost o književnosti. Trenutačno sam zaposlen na Univerzitetu Bonn kao viši znanstveni savjetnik. Profesor Karahasan dakle ima pravo kada kaže da više neću dobiti asistentsko mjesto.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.