LJILJANA PEŠIKAN LJUŠTANOVIĆ

Od 1994. zaposlena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje redovnog profesora izabrana 2010. Objavila je i preko 200 radova u stručnoj i naučnoj periodici, pre svega iz oblasti izučavanja južnoslovenskog i balkanskog književnog folklora i interdisciplinarnih studija o refleksima tradicionalne usmene književnosti i mitsko-obredne prakse balkanskih naroda u srpskoj i jugoslovenskoj dramaturgiji i pozorištu, kao i jedan broj radova o savremenom urbanom folkloru i književnosti za decu. Autorka je sledećih monografija i priređenih knjiga: Poslovi i dani srpske pesničke tradicije (Novi Sad: Svetovi, 1994, sa prof. dr Zojom Karanović); Zmaj Despot Vuk – mit, istorija, pesma (Novi Sad: Matica srpska, 2002); Stanaja Selo Zapali. Ogledi o usmenoj književnosti (Novi Sad: DOO Dnevnik – Novine i časopisi, 2007); Borisav Stanković, Izabrana dela, priredila Ljiljana Pešikan-Ljuštanović (Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2008); Usmeno u pisanom (Beograd: Beogradska knjiga, 2009); Kad je bila kneževa večera (Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, 2009); Lirske narodne pesme,priredila Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti. Knj. 7 (Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2012); Gospođi Alisinoj desnoj nozi (Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2012). Dobila je nagrade: Zlatna povelja srpske književnosti, iz fonda Aleksandra Arnautovića za ukupan rad (2009); Sterijina nagrada za teatrologiju “Jovan Hristić”, za knjigu Kad je bila kneževa večera (2009); Nagrada “Sima Cucić”, koju dodeljuje Banatski kulturni centar, za najbolje delo iz oblasti izučavanja književnosti za decu, za knjigu Gospođi Alisinoj desnoj nozi (2013).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.