JASMINA HUSANOVIĆ

predaje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao vanredna profesorica u oblasti kulturologije. Doktorirala je na temu “Preizlijevanje političke zajednice i emancipativna politika: Ogledi o Bosni” na Univerzitetu u Walesu/Aberystwyth, u Velikoj Britaniji. Bavi se kulturalnim studijama, novijom političkom filozofijom i društvenom teorijom, uz angažirani kulturno-politički rad u raznim prostorima kritičke javnosti naročito s obzirom na emancipatorne prakse u polju umjetnosti, kulturne produkcije i proizvodnje znanja. Objavila je monografiju Između traume, imaginacije i nade: Kritički ogledi o kulturnoj produkciji i emancipativnoj politici, kao i zbornik Na tragu novih politika: Kultura i obrazovanje u BiH, te brojne naučne radove u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima, kao i prijevode naučne literure. Aktivno učestvuje u raznim domaćim i međunarodnim istraživačko-aktivističkim projektima, te u radu brojnih institucija u polju proizvodnje znanja tokom zadnjih decenija.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.