IVAN ŠTRAUS

(1928.), arhitekturu je studirao u Zagrebu i Sarajevu. Diplomirao je 1958.godine na Tehničkom fakultetu u Sarajevu. Projektiranjem se počeo baviti još u studentskim danima i od tada je osvojio više od tridesetak vodećih nagrada na javnim jugoslavenskim natječajima i tri prve nagrade na međunarodnim arhitektonskim natječajima (u Adis Abebi, sa Z.Kovačevićem (1964), u Sofiji, sa H.Muhasilovićem (1973) i u Oranu (1985)). Dobitnik je najviših priznanja i nagrada Godine 1984. izabran je za dopisnog, a 1995. za redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Za inostranog člana Srpske Akademije nauka i umetnosti u Beogradu izabran je 2012.godine. Sudjelovao je u nizu samostalnih i kolektivnih arhitektonskih izložbi u zemlji i inozemstvu. Autor je značajnog broja naslova o savremenoj arhitekturi Bosne i Hercegovine te o arhitekturi u bivšoj Jugoslaviji (Arhitektura XX vijeka, ko-autor u ediciji: Arhitektura na tlu Jugoslavije, 1987; 15 godina bosanskohercegovačke arhitekture, 1987; Arhitektura Jugoslavije 1945-1990, 1991 (obnovljeno i dopunjeno izdanje 2013); 99 arhitekata sarajevskog kruga (2010). U Parizu je tokom rata objavljen na francuskom jeziku njegov ratni dnevnik, pod naslovom Sarajevo – l'architecte et les barbares (1994), a koji je 1995. godine preveden i na bosanski jezik (Arhitekt i barbari). Akademija nauka i umjetnosti BiH objavila je monografiju Ivan Štraus, arhitekt '52-'02 (2002).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.