VESNA CIDILKO

rođena u Beogradu, studirala slavistiku i germanistiku na univerzitetima u Minsteru i Getingenu, doktorirala iz oblasti južnoslovenskih književnosti. Više godina radila kao naučni saradnik na slavističkim projektima getingenškog univerziteta, da bi postala docent univerziteta «Humboldt», Institut za slavistiku, u Berlinu. Bavi se pitanjima recepcije, nemačko-slovenskim kulturnim vezama i savremenom srpskom i hrvatskom književnošću.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.