STIJN VERVAET

studirao je slavistiku u Gentu, Pečuju, Moskvi i Beogradu. Doktorirao je 2007. na Univerzitetu u Gentu sa disertacijom na temu konstrukcije nacionalnih identiteta u bosanskohercegovačkoj periodici austrougarskog razdoblja. Pored kulturne i književne istorije Bosne za vrijeme Austro-Ugarske, pisao je i o reprezentaciji (nedavne) prošlosti i problemima kulturnog pamćenja u postjugoslovenskoj književnosti. Trenutno je kao postdoktorski istraživač Flamanske fondacije za nauku (FWO-Vlaanderen) zaposlen u Centru za književnost i traumu (LITRA) Univerziteta u Gentu, gdje radi na projektu o jugoslovenskoj književnosti vezanoj za Holokaust, dok na Katedri za slavistiku istog univerziteta predaje južnoslovenske književnosti. Autor je knjige Centar i periferija u Austro-Ugarskoj. Dinamika izgradnje nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovine od 1878. do 1918. na primjeru književnih tekstova, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Synopsis.

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.