MUHAMED DŽELILOVIĆ

(Sarajevo, 1957), završio Filozofski fakultet, Odsjek za opštu književnost i teatrologiju u Sarajevu. Magistrirao l985.godine na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom «Ideja recepcije u nauci o književnosti», a doktorsku disertaciju pod naslovom «Dante u slavenskoj književnoj kritici XX vijeka» odbranio u Sarajevu l989. godine ( u prerađenom obliku, l99l.godine, objavljena kao monografija pod naslovom «Slaveni o Danteu»). Bio je jedan od urednika književnog časopisa «Život» u periodu l988-l992.g. Od l98l. godine radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kao asistent, docent i vanredni profesor, te na Akademiji scenskih umjetnostu u Sarajevu i Tuzli. U periodu l999/2001 radio najprije kao dramaturg, a kasnije i kao direktor drame u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Do sada je objavljivao radove o domaćoj i svjetskoj književnosti, kao i teatrologije u brojnim domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

Autorovi tekstovi

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.