LEO RAFOLT

(Zagreb,1979) Diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu završio je poslijediplomski znanstveni studij komparativne književnosti. Godine 2006. obranio je doktorsku disertaciju o dubrovačkim ranonovovjekovnim tragedijama u kontekstu europske tragičke dramaturgije. Trenutno radi kao viši asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2003. godine vanjski je suradnik u Leksikografskom zavodu Miroslava Krleže na projektu Hrvatske književne enciklopedije (ur. Velimir Visković i Zoran Kravar). Od 2001. godine redovito objavljuje eseje, studije i prikaze u časopisima Republika, Književna republika, Dubrovnik, Mogućnosti i Kolo te na Trećem programu Hrvatskoga radija. Od 2004. do 2006. zamjenik je voditelja Zagrebačke slavističke škole – Hrvatskog seminara za strane slaviste, na kojoj redovito vodi proseminare iz teatrologije i komparativne povijesti hrvatske dramske književnosti. Od 2006. sa Slobodanom P. Novakom i Milovanom Tatarinom uređuje Leksikon Marina Držića i njegova doba u Leksikografskom zavodu Miroslava Krleže. Kao gostujući predavač boravio je na Sveučilištima u Wroclawu i Katowicama. Područja su njegova interesa sljedeća: poredbena povijest ranovjekovne drame i kazališta, teorija i povijest tragedije, književna antropologija, kulturološki pristupi drami i kazalištu, antropologija drame i kazališta i kazališna antropologija, teorija izvedbe, interkulturalizam u drami i kazalištu. Objavio je monografiju Melpomenine maske: fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju (Zagreb, 2007). Priredio je antologiju suvremene hrvatske drame Odbrojavanje (Zagreb, 2007).

     All rights reserved. Sarajevske sveske © 2010 - 2017.